O nás

Správcem vašich osobních údajů je společnost Experto Crede Sp. z o.o. Sp.k., Łąkowa 11, 35-212 Rzeszów. Jako odpovědná organizace, která si je vědoma toho, že informace mají určitou hodnotu a jsou zdrojem, který vyžaduje náležitou ochranu, se zavazujeme vás řádně informovat o záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů, zejména s ohledem na obsah nové legislativy v oblasti ochrany osobních údajů, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ("RODO"). V tomto dokumentu proto uvádíme klíčové informace o právním základu zpracování osobních údajů, způsobu jejich shromažďování a používání, jakož i o právech subjektů údajů. Experto Crede Sp. z o.o. Sp.k. jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese: CREDE CREDE CREDO: office@expertocrede.eu. Při zpracování osobních údajů uplatňujeme ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou získávány a zpracovávány způsobem a v souladu se zásadami uvedenými v těchto Zásadách.

Obecná ustanovení

In Experto Crede Sp. z o.o. Sp.k. přikládáme zvláštní význam ochraně soukromí našich klientů, dodavatelů, zaměstnanců a spolupracovníků. Jedním z jejích klíčových aspektů je ochrana práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Dbáme na to, aby zpracování vašich údajů probíhalo v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen "RODO"), zákona o ochraně osobních údajů, jakož i zvláštních ustanovení (obsažených mj. v zákoníku práce nebo zákoně o účetnictví). Experto Crede Sp. z o.o. Sp.k. je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 bod 7 RODO, dále využíváme služeb zpracovatelů uvedených v čl. 4 bod 7 RODO. 8 RODO - ti zpracovávají osobní údaje jménem správce (jedná se např. o IT společnosti, advokátní kanceláře, bezpečnostní služby). Experto Crede Sp. z o.o. Sp.k. provádí vhodná technická a organizační opatření k zajištění stupně zabezpečení odpovídajícího možnému riziku porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností výskytu a závažností hrozby. Naše opatření na ochranu osobních údajů jsou založena na přijatých zásadách a postupech a pravidelných školeních, jejichž cílem je zlepšit znalosti a kompetence našich zaměstnanců a spolupracovníků.

Společným správcem vašich osobních údajů je společnost v rámci skupiny společností:

 • Experto Crede Sp. z o.o. Sp.k. (Łąkowa 11, 35-212 Rzeszów)

V zájmu zachování bezpečnosti osobních údajů zpracovávaných našimi společnostmi, které jsou vzájemně kapitálově, personálně a organizačně propojeny, a v zájmu zajištění vysoké kvality nabízených služeb jsme přijali model společné správy dat. Společní správci zajišťují přísné dodržování platných právních předpisů o ochraně soukromí uživatelů a osobních údajů. Společní správci poskytují dostatečné záruky pro zavedení vhodných technických a organizačních opatření, která zajistí, že zpracování splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "nařízení RODO") a chrání práva subjektů údajů. Společnosti mají zavedeny stejné zásady ochrany osobních údajů. Na jejím základě spravujeme osobní údaje v souladu s právními předpisy, včetně zejména předpisů o ochraně osobních údajů a bezpečnostních požadavků. Každý ze společných správců nese společnou a nerozdílnou odpovědnost za případná porušení při zpracování údajů. Subjekt údajů může své nároky uplatnit u vybraného Společného správce, který bude povinen škodu napravit, a to i v případě, že ji způsobil jiný Společný správce.

K čemu vaše osobní údaje používáme

 • Uzavření a plnění přepravní smlouvy na základě ustanovení článku 38 odst. 1 a 2 a článku 50 zákona o dopravě ze dne 15. listopadu 1984 nebo ustanovení článků 6 a 7 Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě a článku 6 odst. 1 písm. b) a f) RODO,
 • Plnění právní povinnosti správce - čl. 6 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů Provádění marketingových činností s využitím elektronických komunikací čl. 6 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů,
 • Zajištění pohledávek - čl. 6 odst. 1 písm. f) dohody o ochraně údajů a přijetí opatření v souvislosti s procesem vymáhání pohledávek,
 • Navázání kontaktu na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO jako oprávněného zájmu správce (e-mail, kontaktní formuláře),
 • Vyřizování stížností - čl. 6 odst. 1 písm. b) a c),
 • Oprávněný zájem správce - čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO.

Vaše údaje sdílíme s třetími stranami s vaším souhlasem nebo pokud jsme k tomu povinni ze zákona. O vašich osobních údajích nerozhodujeme automatizovaně.

Za jakých podmínek a na jakém základě zpracováváme vaše údaje

Dbáme na ochranu zájmů subjektů údajů a zejména na to, aby údaje:

 • zpracovávány zákonně, korektně a transparentně pro subjekt údajů;
 • shromažďovány pro konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 • přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 • správné a podle potřeby aktualizované. Podnikáme kroky k zajištění toho, aby osobní údaje, které jsou s ohledem na účely jejich zpracování nepřesné, byly neprodleně vymazány nebo opraveny;
 • uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci subjektu údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely zpracování;
 • zpracovávány způsobem, který zajišťuje odpovídající zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním a náhodnou ztrátou nebo zničením.

Vaše údaje obvykle zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoli odvolat. Dalším případem je zpracování vašich údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro přijetí opatření na vaši žádost, a to i před uzavřením smlouvy. V některých situacích je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, kterou máme jako správce. Takové povinnosti vyplývají například z pracovního práva nebo zákona o účetnictví. Zpracování může být rovněž nezbytné pro účely vyplývající z našich oprávněných zájmů, jejichž příkladem je uplatnění nároků z naší obchodní činnosti.

Jaká máte práva

Přijímáme vhodná opatření, abychom vám poskytli všechny relevantní informace ve stručné, jasné, srozumitelné a snadno dostupné formě a abychom s vámi vedli veškerou komunikaci týkající se zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s výkonem vašeho práva na:

 • informace poskytnuté při shromažďování osobních údajů;
 • informace poskytované na vyžádání - o tom, zda jsou údaje zpracovávány, a další záležitosti stanovené v článku 15 RODO, včetně práva na kopii údajů;
 • oprava údajů;
 • se na ně zapomíná;
 • omezení zpracování;
 • přenositelnost dat;
 • Námitky;
 • nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování);
 • informace o narušení bezpečnosti údajů.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte navíc právo jej odvolat. Souhlas lze kdykoli odvolat, což nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného před odvoláním. Chcete-li se na nás obrátit ohledně uplatnění daného práva, kontaktujte nás prostřednictvím: e-mailovou adresu: office@expertocrede.eu Korespondenční adresa: Łąkowa 11, 35-212 Rzeszów. Bezpečnost vašich údajů je pro nás prioritou, nicméně pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů porušujeme ustanovení RODO, máte právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak vás budeme kontaktovat

Informace poskytujeme písemně nebo jinými prostředky, případně i elektronicky. Pokud o to požádáte, můžeme informace poskytnout ústně, pokud můžeme potvrdit vaši totožnost jiným způsobem. Pokud svou žádost sdělíte elektronicky, budou vám informace poskytnuty pokud možno také elektronicky, pokud nám neoznačíte jinou preferovanou formu komunikace.

V jakém časovém rámci vyhovíme vaší žádosti.

Snažíme se poskytovat informace neprodleně - v zásadě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. V případě potřeby může být tato lhůta vzhledem ke složitosti žádosti prodloužena o další dva měsíce. V každém případě vás však budeme do jednoho měsíce od obdržení žádosti informovat o přijatých opatřeních a (případně) o prodloužení lhůty s uvedením důvodu tohoto zpoždění.

Subdodavatelé/zpracovatelé

Vaše osobní údaje můžeme předat společnostem nebo jiným důvěryhodným obchodním partnerům, kteří poskytují služby naším jménem, například za účelem poskytnutí technické podpory, posouzení vhodnosti webových stránek pro marketingové účely nebo za účelem poskytnutí jiné služby. Pokud spolupracujeme se subjekty, které zpracovávají osobní údaje naším jménem, využíváme pouze takové zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření, aby zpracování splňovalo požadavky nařízení RODO a chránilo práva subjektů údajů. Subjekty, kterým svěřujeme zpracování vašich údajů, podrobně prověřujeme. Uzavíráme s nimi podrobné smlouvy a provádíme pravidelné kontroly souladu operací zpracování s obsahem těchto smluv a zákonem. Vaše osobní údaje mohou získat také: a. subjekty a orgány oprávněné ke zpracování osobních údajů na základě právních předpisů, banky v případě potřeby provedení vyúčtování, b. instituce poskytující finanční prostředky za účelem plnění smlouvy uzavřené se Správcem, c. subjekty spolupracující na marketingových akcích, d. subjekty poskytující přepravní a nakládací služby, e. celní agentury, f. platformy pro výměnu informací mezi dopravci, g. subjekty a orgány oprávněné zpracovávat osobní údaje, h. subjekty poskytující dodávky softwaru, i. subjekty poskytující IT služby, j. advokátní kanceláře, k. vlastník Facebooku podle nezměnitelných pravidel týkajících se údajů stanovených Facebookem, která jsou k dispozici na adrese https://www.facebook.com/about/privacy. Vámi poskytnuté osobní údaje mohou být sdíleny se subjekty se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), tj. ve třetích zemích. Pro tyto země nebylo Evropskou komisí vydáno žádné rozhodnutí, které by uznávalo, že tyto země poskytují odpovídající úroveň ochrany ve smyslu evropských právních předpisů o ochraně údajů.

Jak se staráme o zpracování vašich údajů

Abychom splnili požadavky zákona, vypracovali jsme podrobné postupy, které se týkají například:

 • ochrana údajů již od návrhu a ochrana údajů ve výchozím nastavení;
 • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů;
 • oznámení o porušení předpisů;
 • vedení registru činností zpracování údajů;
 • uchovávání dat;
 • výkon práv subjektů údajů.

Pravidelně revidujeme a aktualizujeme naši dokumentaci, abychom byli schopni prokázat soulad s požadavky zákona v souladu se zásadou odpovědnosti formulovanou v nařízení RODO, ale také s ohledem na zájmy subjektů údajů usilujeme o začlenění osvědčených tržních postupů.

Uchovávání dat

Osobní údaje uchováváme ve formě, která umožňuje identifikaci subjektu údajů, po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány. Po uplynutí této doby údaje buď anonymizujeme (zrušíme jejich identifikaci), nebo je vymažeme. V rámci postupu uchovávání údajů dbáme na to, aby doba uchovávání osobních údajů byla omezena na přísné minimum. Dobu zpracování údajů určujeme v první řadě na základě právních předpisů (např. doba uchovávání záznamů o zaměstnancích, účetních dokladů) a také na základě oprávněného zájmu správce (např. marketingové aktivity). Zásady uchovávání údajů se vztahují na údaje zpracovávané v papírové i elektronické podobě.

Mandáty

Zajistíme, aby každá osoba jednající z našeho pověření a mající přístup k vašim osobním údajům je zpracovávala pouze na základě našich pokynů, pokud právo Unie nebo členského státu nevyžaduje jinak.

Soubory cookie

Zásady používání souborů cookie na webových stránkách. a) Soubory cookie jsou údaje IT, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele služby a jsou určeny k použití na webových stránkách. Soubory cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, čas jejich uložení do koncového zařízení a jedinečné číslo. b) Subjektem, který umisťuje a zpřístupňuje soubory cookies v koncovém zařízení uživatele Webové stránky, je vlastník Webové stránky. c) Mechanismus souborů cookies není využíván k získávání jakýchkoli informací o uživatelích Webové stránky nebo ke sledování jejich navigace. Soubory cookie používané na webu neukládají žádné osobní údaje ani jiné informace získané od uživatelů a používají se pro statistické účely. d) Software pro prohlížení webových stránek (prohlížeč) ve výchozím nastavení povoluje soubory cookie na zařízení uživatele, na kterém je spuštěn. Ve většině případů si můžete software v tomto ohledu nakonfigurovat sami, mimo jiné včetně vynucení automatického blokování souborů cookie. Konfiguraci zacházení se soubory cookie naleznete v nastavení softwaru (webového prohlížeče). Upozorňujeme, že nastavení omezení v souvislosti s nakládáním se soubory cookie může ovlivnit fungování některých funkcí webových stránek. "e) Soubory cookie se používají k přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatelů a k optimalizaci používání webových stránek; tyto soubory umožňují zejména rozpoznat zařízení uživatele služby a správně zobrazit webové stránky přizpůsobené jeho individuálním potřebám; k vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé webových stránek používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah; k udržování relace uživatele webových stránek (po přihlášení), díky čemuž nemusí uživatel na každé podstránce webových stránek znovu zadávat své přihlašovací jméno a heslo; f) Na webových stránkách se používají dva základní typy souborů cookie: "soubory cookie relace" a "trvalé soubory cookie". "Relační" soubory cookie jsou dočasné soubory, které se ukládají v koncovém zařízení Uživatele, dokud se Uživatel neodhlásí, neopustí webové stránky nebo nevypne software (webový prohlížeč). "Trvalé" soubory cookie jsou uloženy v koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookie nebo do doby, než je Uživatel odstraní. g) V rámci Služby se používají následující typy souborů cookie:

 • nezbytné" soubory cookie pro umožnění používání služeb dostupných na webových stránkách, např. autentizační soubory cookie používané pro služby vyžadující autentizaci na webových stránkách;
 • soubory cookie používané pro bezpečnostní účely, např. sloužící k odhalení zneužití autentizačních prostředků Webových stránek; ◦ "výkonnostní" soubory cookie, které umožňují shromažďovat informace o tom, jak jsou stránky Webových stránek používány.
 • "funkční" soubory cookie, které umožňují "zapamatovat si" Uživatelem zvolené nastavení a přizpůsobit Uživateli rozhraní, např. s ohledem na zvolený jazyk nebo oblast původu Uživatele, velikost písma, design webových stránek atd.

Odkazy na další stránky na webu

Vlastník webových stránek informuje, že webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky. Majitel webových stránek doporučuje, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů, které se na nich vztahují, protože za ně nenese odpovědnost.

Zabezpečení uživatelských údajů na webových stránkách

Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření je uveden v zásadách bezpečnosti (ochrany údajů) vlastníka služby. Uplatňují se zejména následující bezpečnostní opatření:

 1. data automaticky stahovaná serverem jsou zabezpečena pomocí mechanismu ověřování přístupu ke službě;
 2. údaje shromážděné od uživatelů během procesu registrace jsou zabezpečeny protokolem SSL a mechanismem ověřování přístupu na stránky;
 3. přístup ke správě služby se provádí pomocí mechanismu ověřování.