O nás

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť Experto Crede Sp. z o.o. Sp.k., Łąkowa 11, 35-212 Rzeszów. Ako zodpovedná organizácia, ktorá si uvedomuje, že informácie majú určitú hodnotu a sú zdrojom, ktorý si vyžaduje náležitú ochranu, sa zaväzujeme riadne vás informovať o záležitostiach súvisiacich so spracovaním osobných údajov, najmä s ohľadom na obsah novej legislatívy o ochrane osobných údajov, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "RODO"). V tomto dokumente preto uvádzame kľúčové informácie o právnom základe spracúvania osobných údajov, spôsobe ich zhromažďovania a používania, ako aj o právach dotknutých osôb. Experto Crede Sp. z o.o. Sp.k. vymenovala úradníka pre ochranu údajov, ktorého môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: CREDE CREDO CREDE CREDO: office@expertocrede.eu. Pri spracúvaní osobných údajov uplatňujeme ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sa získavajú a spracúvajú spôsobom a podľa zásad uvedených v týchto Zásadách.

Všeobecné ustanovenia

In Experto Crede Sp. z o.o. Sp.k. prikladáme osobitný význam ochrane súkromia našich klientov, dodávateľov, zamestnancov a spolupracovníkov. Jedným z jej kľúčových aspektov je ochrana práv a slobôd fyzických osôb v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov. Dbáme na to, aby spracúvanie vašich údajov prebiehalo v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679 (ďalej len "RODO"), zákona o ochrane osobných údajov, ako aj osobitných ustanovení (obsiahnutých okrem iného v zákone o zamestnanosti alebo zákone o účtovníctve). Experto Crede Sp. z o.o. Sp.k. je prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle čl. 4 bod 7 RODO, využívame aj služby sprostredkovateľov uvedených v čl. 4 bod 7 RODO. 8 RODO - spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa (ide napr. o IT spoločnosti, advokátske kancelárie, bezpečnostné služby). Experto Crede Sp. z o.o. Sp.k. zavádza primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie takého stupňa bezpečnosti, ktorý zodpovedá možnému riziku porušenia práv alebo slobôd fyzických osôb s rôznou pravdepodobnosťou výskytu a závažnosťou ohrozenia. Naše opatrenia na ochranu osobných údajov sú založené na prijatých zásadách a postupoch a pravidelných školeniach s cieľom zlepšiť znalosti a kompetencie našich zamestnancov a spolupracovníkov.

Spoločným správcom vašich osobných údajov je spoločnosť v rámci skupiny spoločností:

 • Experto Crede Sp. z o.o. Sp.k. (Łąkowa 11, 35-212 Rzeszów)

S cieľom zachovať bezpečnosť osobných údajov spracúvaných našimi spoločnosťami, ktoré sú navzájom kapitálovo, personálne a organizačne prepojené, ako aj s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu ponúkaných služieb sme prijali model spoločnej správy údajov. Spoloční správcovia zabezpečujú prísne dodržiavanie platných právnych predpisov o ochrane súkromia používateľov a osobných údajov. Spoloční prevádzkovatelia poskytujú dostatočné záruky na zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení, aby sa zabezpečilo, že spracúvanie spĺňa požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "RODO") a chráni práva dotknutých osôb. Spoločnosti majú zavedené rovnaké zásady ochrany osobných údajov. Na jej základe spravujeme osobné údaje v súlade s právnymi predpismi vrátane najmä predpisov o ochrane údajov a bezpečnostných požiadaviek. Každý spoločný prevádzkovateľ je spoločne a nerozdielne zodpovedný za akékoľvek porušenia pri spracúvaní údajov. Dotknutá osoba môže svoje nároky uplatniť u vybraného Spoločného prevádzkovateľa, ktorý bude povinný škodu odstrániť, aj keď ju spôsobil iný Spoločný prevádzkovateľ.

Na čo používame vaše osobné údaje

 • Uzavretie a plnenie prepravnej zmluvy na základe ustanovenia článku 38 ods. 1 a 2 a článku 50 zákona o doprave z 15. novembra 1984 alebo ustanovenia článku 6 a 7 Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave a článku 6 ods. 1 písm. b) a f) RODO,
 • Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - článok 6 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov Vykonávanie marketingových činností s použitím elektronických komunikácií Článok 6 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov,
 • Zabezpečenie pohľadávok - článok 6 ods. 1 písm. f) dohody o ochrane údajov a prijatie opatrení v súvislosti s procesom vymáhania pohľadávok,
 • Nadviazanie kontaktu na základe článku 6 ods. 1 písm. f) RODO ako oprávneného záujmu, ktorý sleduje správca (e-mail, kontaktné formuláre),
 • Vybavovanie sťažností - článok 6 ods. 1 písm. b) a c),
 • Oprávnený legitímny záujem prevádzkovateľa - článok 6 ods. 1 písm. f) RODO.

Vaše údaje poskytujeme tretím stranám s vaším súhlasom alebo ak sme k tomu povinní zo zákona. V súvislosti s vašimi osobnými údajmi nevykonávame automatizované rozhodnutia.

Za akých podmienok a na akom základe spracúvame vaše údaje

Dbáme na ochranu záujmov dotknutých osôb a najmä zabezpečujeme, aby údaje:

 • spracúvané zákonným, spravodlivým a pre dotknutú osobu transparentným spôsobom;
 • zhromažďované na konkrétne, výslovne uvedené a legitímne účely a ďalej nespracúvané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný;
 • primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné na účely, na ktoré sa spracúvajú;
 • správne a podľa potreby aktualizované. Podnikáme kroky na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú vzhľadom na účely ich spracovania nepresné, bezodkladne vymazali alebo opravili;
 • uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby, nie dlhšie, ako je potrebné na účely spracovania;
 • spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou alebo zničením.

Vaše údaje zvyčajne spracúvame na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Ďalším prípadom je spracovanie vašich údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrení na vašu žiadosť, a to aj pred uzavretím zmluvy. V niektorých situáciách je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorú máme ako prevádzkovateľ. Takéto povinnosti vyplývajú napríklad z pracovného práva alebo zákona o účtovníctve. Spracovanie môže byť nevyhnutné aj na účely vyplývajúce z našich oprávnených záujmov, ktorých príkladom je uplatnenie nárokov z našej obchodnej činnosti.

Aké máte práva

Prijmeme primerané opatrenia, aby sme vám poskytli všetky relevantné informácie v stručnej, jasnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a aby sme s vami viedli všetku komunikáciu týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov v súvislosti s výkonom vášho práva na:

 • informácie poskytnuté pri zhromažďovaní osobných údajov;
 • informácie poskytované na požiadanie - o tom, či sa údaje spracúvajú, a o ďalších záležitostiach stanovených v článku 15 RODO vrátane práva na kópiu údajov;
 • oprava údajov;
 • sa zabúda;
 • obmedzenie spracovania;
 • prenosnosť údajov;
 • Námietky;
 • nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní (vrátane profilovania);
 • informácie o narušení bezpečnosti údajov.

Okrem toho, ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, máte právo ho odvolať. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, čo nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného pred odvolaním. Ak nás chcete kontaktovať v súvislosti s uplatnením daného práva, obráťte sa na nás prostredníctvom: E-mailovú adresu: office@expertocrede.eu Korešpondenčná adresa: Łąkowa 11, 35-212 Rzeszów. Bezpečnosť vašich údajov je pre nás prioritou, ak sa však domnievate, že spracovaním vašich osobných údajov porušujeme ustanovenia zákona RODO, máte právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

Ako vás budeme kontaktovať

Informácie poskytujeme písomne alebo inými prostriedkami, prípadne aj elektronicky. Ak o to požiadate, môžeme poskytnúť informácie ústne, ak môžeme potvrdiť vašu totožnosť inými prostriedkami. Ak svoju žiadosť oznámite elektronicky, informácie vám podľa možnosti poskytneme aj elektronicky, pokiaľ nám neoznámite inú preferovanú formu komunikácie.

V akom časovom rámci vyhovieme vašej žiadosti

Informácie sa snažíme poskytnúť bezodkladne - v zásade do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. V prípade potreby sa táto lehota môže predĺžiť o ďalšie dva mesiace vzhľadom na zložitosť žiadosti. V každom prípade vás však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti budeme informovať o prijatých opatreniach a (v prípade potreby) o predĺžení lehoty s uvedením dôvodu takéhoto oneskorenia.

Subdodávatelia/spracovatelia

Vaše osobné údaje môžeme odovzdať spoločnostiam alebo iným dôveryhodným obchodným partnerom, ktorí poskytujú služby v našom mene, napríklad na poskytovanie technickej podpory, posúdenie vhodnosti webovej stránky na marketingové účely alebo na iné účely poskytovania služieb. Ak spolupracujeme so subjektmi, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene, využívame len takých sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky na zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky zákona RODO a chránilo práva dotknutých osôb. Podrobne preverujeme subjekty, ktorým zverujeme spracovanie vašich údajov. Uzatvárame s nimi podrobné zmluvy a vykonávame pravidelné kontroly súladu spracovateľských operácií s obsahom týchto zmlúv a zákonom. Vaše osobné údaje môžu získať aj: a. subjekty a orgány oprávnené spracúvať osobné údaje na základe právnych predpisov, banky v prípade potreby vykonania zúčtovania, b. inštitúcie poskytujúce finančné prostriedky na účely plnenia zmluvy uzatvorenej so Správcom, c. subjekty spolupracujúce na marketingových kampaniach, d. subjekty poskytujúce prepravné a nakladacie služby, e. colné orgány, f. platformy na výmenu informácií medzi dopravcami, g. subjekty a orgány oprávnené spracúvať osobné údaje, h. subjekty poskytujúce dodávky softvéru, i. subjekty poskytujúce IT služby, j. advokátske kancelárie, k. vlastník Facebooku podľa nemenných pravidiel týkajúcich sa údajov určených Facebookom, ktoré sú dostupné na https://www.facebook.com/about/privacy. Vami poskytnuté osobné údaje sa môžu zdieľať so subjektmi so sídlom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), t. j. v tretích krajinách. Pre tieto krajiny nebolo Európskou komisiou vydané žiadne rozhodnutie, ktorým by sa uznalo, že tieto krajiny poskytujú primeranú úroveň ochrany v zmysle európskych právnych predpisov o ochrane údajov.

Ako sa staráme o spracovanie vašich údajov

Aby sme splnili požiadavky zákona, vypracovali sme podrobné postupy týkajúce sa napríklad:

 • ochrana údajov už v štádiu návrhu a štandardná ochrana údajov;
 • posúdenie vplyvu na ochranu údajov;
 • oznamovanie porušení predpisov;
 • vedenie registra činností spracovania údajov;
 • uchovávanie údajov;
 • výkon práv dotknutých osôb.

Pravidelne revidujeme a aktualizujeme našu dokumentáciu, aby sme mohli preukázať súlad s požiadavkami zákona v súlade so zásadou zodpovednosti formulovanou v nariadení RODO, ale aj s ohľadom na záujmy dotknutých osôb sa snažíme začleniť osvedčené trhové postupy.

Uchovávanie údajov

Osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby, nie dlhšie, ako je potrebné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú. Po uplynutí tohto obdobia údaje buď anonymizujeme (zrušíme ich identifikáciu), alebo ich vymažeme. V rámci postupu uchovávania údajov zabezpečujeme, aby sa doba uchovávania osobných údajov obmedzila na prísne minimum. Dobu spracúvania údajov určujeme v prvom rade na základe zákonných ustanovení (napr. doba uchovávania záznamov o zamestnancoch, účtovných dokladov), ako aj na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (napr. marketingové aktivity). Zásady uchovávania sa vzťahujú na údaje spracúvané v papierovej aj elektronickej podobe.

Mandáty

Zabezpečíme, aby každá osoba, ktorá koná na základe nášho poverenia a má prístup k vašim osobným údajom, ich spracúvala len na základe našich pokynov, pokiaľ právo Únie alebo členského štátu nevyžaduje inak.

Cookies

Zásady používania súborov cookie na webovej stránke a) Súbory cookie sú údaje IT, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa služby a sú určené na používanie na webovej stránke. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia do koncového zariadenia a jedinečné číslo. b) Subjektom, ktorý umiestňuje a sprístupňuje cookies v koncovom zariadení Používateľa Webovej stránky, je vlastník Webovej stránky. c) Mechanizmus cookies sa nepoužíva na získavanie akýchkoľvek informácií o Používateľoch Webovej stránky alebo na sledovanie ich navigácie. Súbory cookie používané na webovej lokalite neukladajú žiadne osobné údaje ani iné informácie získané od používateľov a používajú sa na štatistické účely. d) Softvér na prehliadanie webových stránok (prehliadač) v predvolenom nastavení povoľuje súbory cookie na zariadení používateľa, na ktorom je spustený. Vo väčšine prípadov si môžete softvér v tomto ohľade nakonfigurovať sami, okrem iného vrátane vynútenia automatického blokovania súborov cookie. Konfiguráciu zaobchádzania so súbormi cookie nájdete v nastaveniach softvéru (webového prehliadača). Upozorňujeme, že nastavenie obmedzení v súvislosti so spracovaním súborov cookie môže ovplyvniť fungovanie niektorých funkcií webovej stránky. "e) Súbory cookie sa používajú na prispôsobenie obsahu webovej lokality preferenciám používateľa a na optimalizáciu používania webovej lokality; tieto súbory umožňujú najmä rozpoznať zariadenie používateľa služby a správne zobrazenie webovej lokality prispôsobené jeho individuálnym potrebám; na vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako používatelia webovej lokality používajú webovú lokalitu, čo umožňuje zlepšiť jej štruktúru a obsah; na udržiavanie relácie používateľa webovej lokality (po prihlásení), vďaka čomu nemusí používateľ na každej podstránke webovej lokality opätovne zadávať svoje prihlasovacie meno a heslo; f) Na webovej lokalite sa používajú dva základné typy súborov cookie: "súbory cookie relácie" a "trvalé súbory cookie". "Relačné" súbory cookie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení Používateľa, kým sa Používateľ neodhlási, neopustí webovú lokalitu alebo nevypne softvér (webový prehliadač). "Trvalé" súbory cookie sa ukladajú v koncovom zariadení Používateľa na dobu uvedenú v parametroch súborov cookie alebo kým ich Používateľ nevymaže. g) V rámci Služby sa používajú tieto typy súborov cookie:

 • nevyhnutné" súbory cookie na umožnenie používania služieb dostupných na webovej lokalite, napr. autentifikačné súbory cookie používané pre služby vyžadujúce autentifikáciu na webovej lokalite;
 • súbory cookie používané na bezpečnostné účely, napr. na zistenie zneužitia overovacích zariadení webovej lokality; ◦ "výkonnostné" súbory cookie, ktoré umožňujú zhromažďovať informácie o tom, ako sa stránky webovej lokality používajú
 • "funkčné" súbory cookie, ktoré umožňujú "zapamätať si" nastavenia zvolené používateľom a prispôsobiť používateľské rozhranie, napr. s ohľadom na zvolený jazyk alebo región pôvodu používateľa, veľkosť písma, dizajn webovej stránky atď.

Odkazy na iné stránky na webovej lokalite

Vlastník webovej stránky informuje, že webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky. Vlastník webovej stránky odporúča, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa na nich uplatňujú, pretože za ne nezodpovedá.

Bezpečnosť údajov používateľa na webovej lokalite

Opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení je uvedený v bezpečnostnej politike (ochrany údajov) vlastníka služby. Uplatňujú sa najmä tieto bezpečnostné opatrenia:

 1. údaje automaticky stiahnuté serverom sú zabezpečené prostredníctvom mechanizmu autentifikácie pre prístup k službe;
 2. údaje zozbierané od používateľov počas registrácie sú zabezpečené protokolom SSL a pomocou mechanizmu overovania prístupu na stránku;
 3. prístup k správe služby sa vykonáva pomocou mechanizmu overovania.